Home » Nekategorizirano  »  Promemorija sa sastanka održanog 14.06.2022.
Promemorija sa sastanka održanog 14.06.2022.

Dana 14. lipnja 2022. godine na inicijativu gradonačelnika Grada Vrbovskog Dražena Mufića održan je radni sastanak u prostorijama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN), s temom aktivnosti vezanih uz mogućnosti realizacije Programa POS-a u Gradu Vrbovskom, kao i drugih programa koji imaju u vidu rješavanje stambenih pitanja mladih obitelji. Tom prilikom gradonačelnik Dražen Mufić izvijestio je predstavnike APN-a kako se namjerava pokrenuti realizacija Programa POS-a te da Grad ima u vidu zemljište za realizaciju POS-a.

U cilju danjih aktivnosti na realizaciji Programa POS-a, prezentirane su odredbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, uz sve posebnosti i pogodnosti koji isti pruža, uz detaljno obrazloženje uvjeta subvencioniranja stambenih kredita. Kako bi se utvrdio neupitan interes za kupnju stana iz Programa POS-a, koji je ujedno i osnova za pokretanje samog Programa, Grad je u obvezi provesti anketu ili Javni poziv za kupnju stana iz Programa POS-a radi utvrđivanja interesa. Naime, Grad je u obvezi donijeti Odluku o uključenju u Program POS-a, Odluku o formiranju Povjerenstva za provedbu natječaja za Listu kandidata kao i Odluku o uvjetima, kriterijima i mjerilima za kupnju stana iz Programa POS-a. Grad objavljuje i provodi Javni natječaj za formiranje Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a, a u samom radu povjerenstva sudjeluje i član APN-a. U ovom slučaju, dogovoreno je kako će Grad prvo provesti anketu, kako bi se utvrdio stvarni interes, a ovisno o rezultatima ankete, ići će se u Javni poziv. Napominjemo kako i Grad može kupiti stanove za svoje potrebe, sukladno Zakonu. Po utvrđenju stvarnog interesa, APN i Grad će zajedno odrediti u kojem smjeru će se ići u realizaciju. Uvjeti i način prodaje stanova propisan je odredbom članka 24. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Temeljem stavka 5. navedenog članka, ukoliko se stanovi ne prodaju (po listi, MHB ili Grad te javni poziv), APN takve stanove može dati u najam, pod uvjetima koje odredi Upravno vijeće APN-a. Nakon utvrđivanja Liste koja treba pokazati opravdani interes, APN-u je potrebno dostaviti dokumentaciju za identifikaciju zemljišta u vlasništvu Grada a na kojem Grad planira realizaciju Programa POS-a, koja obuhvaća:
 • zemljišno-knjižni izvadak
 • povijesni zemljišno-knjižni izvadak
 •  posjedovni list
 •  kopiju katastarskog plana
 • podatak o statusu zemljišta na dan stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (24.07.1991.)
 • podatak da li je podnesen zahtjev za povrat temeljem Zakona o naknad za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 80/02 i 81/02)
 • podatak o pristupnoj prometnici – postojeće stanje, planirano stanje prema prostorno-planskoj dokumentaciji
 • lokacijsku informaciju
 • fotografije zemljišta.
  Što se tiče cijene stana po kojoj građani kupuju stanove iz Programa POS-a, ona je određena Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji u maksimalnom iznosu od 10.200,00 kuna/m2 NKP stana (1.350,00 €), a sačinjavaju je:
 • cijena građenja koja iznosi do 6.800,00 kuna/m2 NKP stana, podrazumijeva sve troškove izvedbe građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukcijski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) u vezi s građenjem stanova, odnosno stambenih zgrada, uključujući porez na dodanu vrijednost, osim troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu.
 • cijena izrade projektno – tehničke dokumentacije, stručni nadzor nad građenjem te vodni doprinos ostali su troškovi koji ne mogu biti viši od 10% etalonske cijene građenja (ostali troškovi);
 • cijena građevinskog zemljišta, uređenja komunalne infrastrukture i ostalih troškova i priključaka na infrastrukturu sadržana u prodajnoj cijeni m2 stana ne može biti viša od 50% etalonske cijene građenja (3.400,00 kuna).
U cijenu opremanja komunalnom i drugom infrastrukturom uključeni su troškovi: komunalnog doprinosa, građenja infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih voda, naknade za priključke i troškove priključenja na vodovod i kanalizaciju, priključka građevine na distribucijsku mrežu HEP-a, distributivnu telekomunikacijsku mrežu, projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za prometnicu (ukoliko ista ne postoji), javnu rasvjetu i pripadnu javnu površinu uz građevinu te možebitni priključak građevine na infrastrukturu za opskrbu plinom ili drugom toplinskom energijom.

Daljnji koraci na realizaciji Programa POS-a su:

 1. Provedba ankete o zainteresiranosti za kupnju stana iz Programa POS-a ili izgradnje obiteljskih kuća ili subvencioniranja stambenog kredita;
 2. Ukoliko se pokaže stvarni interes, Grad pokreće aktivnosti na usvajanju Odluka o uključenju te uvjetima, mjerilima i kriterijima na Gradskom vijeću Grada;
 3. Provedba Javnog poziva za kupnju stana iz Programa POS-a temeljem navedene Odluke;
 4. prezentacija Programa POS-a nakon objave javnog poziva za formiranje Liste reda prvenstva,
 5. nakon usvajanja konačne Liste reda prvenstva, sklapanje Predugovora o međusobnim pravima i obvezama kojim će se utvrditi načelna spremnost APN-a i Grada u pristupanju Programu POS-a,
 6. Ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta za izgradnju građevine putem Programa POS-a u korist APN-a
 7. provedba javnih nadmetanja za projektiranje, odabir izvođača i nadzora, uz sudjelovanje predstavnika Grada
 8. sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama na temelju Odluke Grada o visini naknade za zemljište i opremanje zemljišta komunalnom i drugom infrastrukturom,
 9. izgradnja građevine, prezentacija stambenog objekta s katalogom stanova i odabir istih, ishođenje uporabne dozvole, sklapanje Ugovora o kupoprodaji i podjela ključeva.

 Grad Vrbovsko je već objavio Poziv za podnošenje iskaza interesa za POS-ove stanove koji možete pogledati na sljedećoj poveznici https://www.vrbovsko.hr/2206-poziv-za-podnosenje-iskaza-interesa-za-kupnju-stanova-iz-programa-drustveno-poticane-stanogradnje-pos-na-podrucju-grada-vrbovskog

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)